Algemene voorwaarden van: V.O.F. Sofahome;

KvK: 68079877 – Watermanweg 21, 3067 GA Rotterdam

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, aanbiedingen, leveringscondities c.a. van de V.O.F. Sofahome (hierna te noemen Verkoper) met haar (potentiële) contractspartij(en), hierna te noemen: “Koper” betreffende de verkoop, levering en betaling van meubels en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
 2. Een beroep van de Koper op voorwaarden die niet uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen naast en/of in plaats van deze algemene voorwaarden worden door de Verkoper niet geaccepteerd.
 3. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt door Verkoper aan Koper ter hand gesteld bij elke overeenkomst en deze algemene voorwaarden maken daar onverbrekelijk deel van uit. Ook op de website van Verkoper staan deze algemene voorwaarden gepubliceerd.

Offertes, overeenkomsten en aanbiedingen

 1. Alle offertes opgesteld door Verkoper zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.
 2. Offertes zijn ten hoogste dertig dagen na het uitbrengen daarvan geldend, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 3. Prijsvermeldingen op Verkoper’s internetsite, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.
 4. Werkzaamheden die niet in de offerte zijn vermeld kunnen door Verkoper apart in rekening worden gebracht.
 5. Overeenkomsten met Verkoper komen tot stand zodra een overeenkomst is ondertekend. Verkoper dient voor een reparatieopdracht in staat te worden gesteld deze op haalbaarheid te beoordelen.
 6. Verkoper heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de Koper dienovereenkomstig zal worden ingelicht.
 7. Alle producten uit Verkoper´s collectie zijn op maat geleverde producten en kunnen hierdoor niet meer geruild of teruggezonden worden. Als een Koper een overeenkomst aangaat met Verkoper kan deze overeenkomst niet meer kosteloos geannuleerd worden, omdat de producten uit de collectie van de Verkoper speciaal voor Koper gemaakt worden.
 8. Als de Koper tot aankoop is overgegaan en dit schriftelijk met een handtekening of met een aanbetaling heeft bevestigd wordt bij annulering van de overeenkomst ten hoogste 50% van het aankoopbedrag door de Verkoper bij de Koper in rekening gebracht. Verkochte showroommodellen kunnen in principe niet worden geannuleerd. Bij annulering van showroommodellen is minimaal 50% van de verkoopprijs verschuldigd.

Prijzen en betaling

 1. De artikelen van de Verkoper worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van aankoop op de website of in de showroom van de Verkoper, c.q. hetgeen partijen daaromtrent schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW, in Euro´s en exclusief verzendkosten.
 3. Behoudens het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door de Verkoper geleverde artikelen en/of diensten te geschieden direct bij levering of per bank 2 dagen voor levering tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Koper die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand geldt.
 5. Daarenboven is Verkoper gerechtigd het door de Koper verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van juristen, advocaten, deurwaarders, interne kosten, etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde of gedeeltelijk betaalde factuur, met een minimum van € 40,-
 6. De door de Koper gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Geen of niet tijdige betaling geeft de Verkoper het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de Koper op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de Koper recht heeft op schadevergoeding op welke wijze dan ook.
 8. De Verkoper is te allen tijde gerechtigd, op welke wijze dan ook, te vorderen dat de Koper voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door de Verkoper te verrichten prestaties.
 9. Het is de Koper niet toegestaan zonder toestemming van de Verkoper verrekening van facturen toe te passen. Door de Verkoper in behandeling genomen reclames en/of garantie aanspraken geven de Koper niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Verzending en aflevering 

 1. De goederen worden vervoerd tot het moment van aflevering voor risico van Verkoper, tenzij dit anders is bepaald en schriftelijk is vastgelegd. De Verkoper is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
 2. Als Verkoper de goederen bij de Koper komt brengen dient deze zorg te dragen voor een ruim voldoende doorgang om de artikelen naar binnen te brengen. Eventuele schades bij de Koper kunnen niet op de Verkoper worden verhaald.
 3. Bij bezorgingen door Verkoper dient de Koper in alle gevallen waar dat nodig is te zorgen voor een verhuislift. De kosten hiervan kunnen op geen enkele wijze verhaald worden op de Verkoper. Als blijkt dat bij de levering toch een verhuislift nodig is en dit verkeerd door de Koper is ingeschat, komt Verkoper een tweede keer langs om de goederen bij de Koper af te leveren. Bezorgkosten komen voor rekening van de Koper. De Koper dient dan wel een verhuislift klaar te hebben staan.

Garantiebepalingen

 1. Verkoper staat in voor de goede kwaliteit van zijn producten en geeft na levering een garantie op zijn producten voor de duur van twee jaar na aflevering. Uitgesloten zijn garanties vanwege onoordeelkundig gebruik door of vanwege koper. Tevens is er geen garantie voor pilling en/of slijtage en bij lederen producten voor plooivorming, tenzij er sprake zou zijn van productiefouten.

 

Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Verkoper behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door de Verkoper aan de Koper geleverde of nog te leveren artikelen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Verkoper ten behoeve van de Koper in het kader van de levering van artikelen verrichtte of nog te verrichtten werkzaamheden en/of diensten en hetgeen Verkoper van de Koper te vorderen mocht hebben.

 

Leveringstermijnen

 

 1. Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Verkoper is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de Koper nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van de Verkoper of haar leidinggevend personeel of indien de levertijd met meer dan 8 weken wordt overschreden. In dit geval heeft de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.
 1. Als goederen bij de Verkoper zijn binnengekomen dient de Koper deze binnen één doch maximaal binnen twee weken na binnenkomst af te nemen. Bij overschrijding van deze termijn kan de Verkoper opslagkosten in rekening gaan brengen.

 

Reclames

 

 1. Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de Koper binnen7 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk – met omschrijving en het liefst met foto – kenbaar gemaakt te worden aan de Verkoper. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Verkoper geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat de Verkoper er van uit dat de Koper de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.

 

 1. Reclames geven aan de Koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
  Indien een reclame door Verkoper gegrond wordt bevonden, kan Verkoper overgaan tot het volgende:

1: de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen;
2: het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties of te repareren, waarbij de vervangen artikelen of onderdelen aan de Verkoper worden afgegeven;
3: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de Koper betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn tot betaling van enige vorm van schadevergoeding.

4.De Koper dient in alle gevallen de Verkoper drie keer de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.

 

 1. Alle afbeeldingen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, in prijslijsten, de internetsite van Verkoper, in folders en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding bij gesloten overeenkomsten.

 

Slotbepalingen

 

 1. Op alle overeenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

 

 1. Alle geschillen met betrekking tot overeenkomsten dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.